VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

ČLÁNOK 1 – ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1       Tieto obchodné podmienky ALOQUENCE s.r.o. (ďalej len „ALOQUENCE s.r.o.“ alebo „Predávajúci“) sa vzťahujú na nákup tovarov – laboratórne pomôcky – prístroje, chémia, spotrebný materiál, ...  (ďalej len „tovar“) fyzickými alebo právnickými osobami (ďalej len „Zákazník“) prostredníctvom e-shopu

 

Predávajúceho https://aloquence.eu/. 

 

1.2       Ak je Zákazníkom Predávajúceho fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar na iný účel ako na podnikanie alebo výkon svojho povolania, považuje sa za spotrebiteľa.

1.3       Orgánom dohľadu nad predajom tovaru ALOQUENCE s.r.o. prostredníctvom e-shopu https://aloquence.eu/ je Slovenská obchodná inšpekcia.

1.4       Zákazník týmto súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky v platnom znení budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavieranej medzi Predávajúcim a Zákazníkom ohľadom kupovaného tovaru na diaľku prostredníctvom e-shopu https://aloquence.eu/. Právny vzťah z uvedenej kúpnej zmluvy sa ďalej riadi ustanoveniami Reklamačného poriadku, doplňujúcimi informáciami uvedenými na webovom sídle https://aloquence.eu/ a všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom v prípade spotrebiteľa a Obchodným zákonníkom v prípade podnikateľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákonom 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

1.5       ALOQUENCE s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto obchodných podmienok je splnená umiestnením na webovom sídle https://aloquence.eu/


ČLÁNOK 2 – OBJEDNÁVKA PRODUKTU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1       Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ a následná úhrada kúpnej ceny v zmysle vygenerovanej faktúry je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

2.2       K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia uzatvorenia kúpnej zmluvy, v zmysle Zákona na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku č. 102/2014 (konkrétne § 6):

2.3       Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

2.4       Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením, elektronickou formou, cenovej ponuky kupujúcim.

2.5       V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „objednávka“, je kupujúci povinný, v objednávke zvoleným spôsobom, zvoliť formu úhrady kúpnej ceny a následne zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúceho (zákazníka) a kupujúci (zákazník) berie na vedomie a súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

2.6       V prípade telefonickej alebo emailovej objednávky, v zmysle Článok II ods. 3, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu (aj elektronicky). Po pripísaní platby na účet predávajúceho, predávajúci informuje kupujúceho, že produkt bude odoslaný na kupujúcim uvedenú adresu.

2.7 Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

2.8 Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúceho, že nepodmieňuje uskutočnenie objednávky vyžadovaním súhlasu s obchodnými podmienkami, predovšetkým vzhľadom na rozhodnutie SOI SK/0677/99/2015.

 

ČLÁNOK 3 – KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1       Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke predávajúceho. V prípade objednávky v zmysle Článok II ods. 5, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku elektronicky.

3.2       Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.

3.3       Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na predmetnom e-shope pri tovare. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu prevzatia tovaru), ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

3.4       Spôsob zaplatenia kúpnej ceny a celkových nákladov súvisiacich so samotnou objednávkou a doručením tovaru (spôsob platenia zvolí kupujúci v procese objednávania tovaru na webovej stránke nákupného portálu) je uvedený v objednávkovom formulári s celkovým vyčíslením nákladov.

3.5       Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo vygenerovanej faktúry. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť. Kúpna cena produktov zahŕňa cenu dopravy, ako aj iné náklady súvisiace s dodaním produktov ak nieje uvedené inak.

3.6       Splatnosť kúpnej ceny:

pri zvolení spôsobu zaplatenia kúpnej ceny, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu pred samotným prevzatím tovaru. Kupujúci je zároveň oprávnený zaplatiť už pri vystavení a odoslaní objednávky predávajúcemu s tým, že platba je vnímaná ako preddavok na kúpnu cenu a ďalšie vyčíslené náklady, avšak kupujúcemu sa odporúča, aby platil až po akceptácii objednávky predávajúcim (uzatvorení zmluvy),

pri hotovostnej úhrade pri doručení tovaru na dobierku je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a ďalšie vyčíslené poplatky (napr. poplatok za nízku cenu objednávky, poplatok za dopravu, poplatok za dobierku a i.), t.j. celkovú vyčíslenú cenu, najneskôr pri doručení tovaru kupujúcemu (aj prostredníctvom prepravnej spoločnosti).

 

3.7       Cena za dobierku:

Cena za dobierku je vyčíslená v objednávkovom formulári a vo vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

predávajúci je však oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu (výšku) celkovej objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu za dobierku. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny za dobierku kupujúcim sa zobrazí v objednávke na web stránke predmetného internetového obchodu a pri každej samostatne vytvorenej objednávke sa hodnota (výška) celkovej objednávky môže odlišovať. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach meniť a upravovať hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu za dobierku. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy táto zmena nemá vplyv.

Iné poplatky: výška kúpnej ceny tovaru, vrátane všetkých dodatočných poplatkov (napr. súvisiacich s formou platby a  formou doručenia tovaru), sú uvedené v objednávkovom formulári a to pred samotným vykonaním objednávky.

Predávajúci je však oprávnený každú objednávku posudzovať individuálne a jednostranne podľa vlastného uváženia interne určiť objednávku, pri ktorej kupujúci, okrem kúpnej ceny za tovar, už neplatí žiadne dodatočné náklady v súvislosti so spôsobom úhrady, výškou objednávky a samotným doručením a to bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach zo strany predávajúceho. Na uzatvorené kúpnej zmluvy táto zmena nemá vplyv.

Základným platidlom je mena EURO. Znak: €.

Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za výšku takýchto alebo obdobných poplatkov s tým súvisiacich.

Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie. Predávajúci nezodpovedá za výšku takýchto alebo obdobných poplatkov s tým súvisiacich.

 

ČLÁNOK 4 – DODANIE TOVARU

4.1       Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite a v prípade kupujúceho v zmysle Článok I ods. 5 aj spolu s písomným rovnopisom týchto Všeobecných obchodných podmienok, ak ich už nedodal skôr spolu s daňovými dokladmi vzťahujúcimi sa k produktu a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre daný produkt. V prípade ak písomné vyhotovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok nebolo kupujúcemu v zmysle Článok I ods. 5 dodané s produktom, je kupujúci povinný písomne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu v lehote najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa prevzatia produktu, v opačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť predávajúceho dodať písomný rovnopis týchto Všeobecných obchodných podmienok bola riadne splnená.

4.2       Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote dvoch pracovných dní od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.

4.3       Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ktorý sa vzťahuje aj na nákup tovaru a služieb cez internet, ak sa predávajúci a spotrebiteľ (kupujúci) nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

4.4       Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo dopravca/doručovateľ/kuriér nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa Všeobecných obchodných podmienok a právnych predpisov.

4.5       Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Dodanie tovaru mimo územia EÚ je taktiež možné. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. V prípade špeciálnej požiadavky sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené kupujúcemu elektronicky.

4.6       Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných, kuriérskych a zásielkových spoločností).

4.7       Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

4.8       Predávajúci informuje kupujúceho, že si vyhradzuje právo dodať objednaný tovar (v počte viac ako 2ks) aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že aj pre takéto samostatné dodania tovaru platí cena prepravy ako pri akceptácii objednávky (t.j. viac prepráv je účtovaných len za cenu jednej prepravy ).

4.9       Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.

4.10 Pri osobnom odbere v prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím produktu sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je kupujúci zároveň povinný vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia ak ide o vady skryté. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality produktu nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

Spolu s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

4.11      Vznik zmluvy a platnosť tohto právneho úkonu, upravuje Občiansky zákonník, ako aj možnosť jej zrušenia, tak zo strany kupujúceho, ako aj predávajúceho. Zákon určuje niektoré možnosti zrušenia a dovoľuje aj dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim o stornovaní. Dôvodom môže byť napríklad aj technická chyba v systéme internetového obchodu.

 

 

ČLÁNOK 5 – PREVZIATIE TOVARU

5.1       Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci zároveň súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.

5.2       Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo pas). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu.

5.3       Ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke alebo na adrese sídla spoločnosti a vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do 30 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie produktu, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.

5.4       Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby. V prípade uvedenom v ods. 3 tohto článku, prechádza nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte na kujúceho dňom kedy kupujúci neprevzal produkt pri prvom pokuse o doručovanie.

5.5       Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení (balíkov/zásielok). V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín elektronicky oznámiť predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak je zistené iné narušenie obalu balenia či zásielky o neoprávnenom otvorení zásielky, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať.

5.6       Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 24 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.

ČLÁNOK 6 - PREPRAVNÉ

6.1       Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v objednávkovom formulári a vo vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou. Pri väčšine produktov je cena za dobierku 0.00 Eur

PLATBA ZA TOVAR VOPRED (ceny sú uvedené vo forme bez DPH / výška DPH / vrátane DPH)

 

PLATBA PRI PREBERANÍ

6.2       Pri objednávke tovaru, ktorý nie je skladom alebo je vyrábaný len na objednávku, môže byť požadovaná zálohová platba vopred a to vo výške 50% z ceny tovaru. Pokiaľ je objednávka počas procesu objednávania alebo výroby zrušená/stornovaná, zálohová platba prepadá v prospech predávajúceho, ktorý znáša náklady na objednanie alebo výrobu objednaného tovaru.

Zálohová platba je požadovaná na základe vystavenej zálohovej faktúry. O tejto skutočnosti bude zákazník informovaný po vytvorení objednávky.

6.3       Predávajúci je však oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu prepravy tovaru. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny prepravy kupujúcim sa zobrazí v objednávke na web stránke predmetného internetového obchodu. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach meniť a upravovať hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu prepravy. Na uzatvorené kúpne zmluvy táto zmena nemá vplyv.

 

ČLÁNOK 7 – ZÁRUKA, ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIA

 

7.1    Kupujúci je povinný prevziať len tovar bez akýchkoľvek zjavných vád. Všetky pri dodaní zistené zjavné vady a poškodenia musia byť uvedené v písomnom alebo fotografickom zázname a poskytnuté predávanému najneskôr do 5 dní od prevzatie tovaru.

 7.2    Zjavnými vadami tovaru sú najmä mechanické poškodenia tovaru, chýbajúce doklady súvisiace s tovarom, nefunkčnosť tovaru, nedodanie tovaru s vlastnosťami a príslušenstvom, ktoré boli dohodnuté v kúpnej zmluve a všetky ostatné vady, ktoré sú zistiteľné pri obhliadke vykonanej s odbornou starostlivosťou v súlade s týmito VOP. Skryté vady tovaru, ako aj vady tovaru, za ktoré zodpovedá Predávajúci zo záruky, je Kupujúci povinný bezodkladne po ich zistení písomne oznámiť Predávajúcemu, najneskôr však do 24 hodín od ich zistenia.

 7.3    Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Na vybrané druhy tovaru môže byť Predávajúcim poskytnutá dlhšia / kratšia záručná doba. 

 7.4    Takáto záručná doba sa nevzťahuje na tovar, ktorého životnosť je kratšia ako dva roky a ani na tovar podliehajúci bežnému opotrebovaniu. 

 7.5    Záruka sa nevzťahuje a reklamáciu nie je možné u Predávajúceho uplatniť na závady:

-  spôsobené neodbornou manipuláciou a obsluhou tovaru alebo neprimeraným zaobchádzaním s tovarom resp. vystavovaním tovaru extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je tovar určený,

-  spôsobené takým zaobchádzaním s tovarom, ktoré je v rozpore s návodom výrobcu, resp. návodom na obsluhu tovaru,

-  spôsobené použitím tovaru k iným účelom ako je určený,

-  spôsobené pôsobením na tovar nadmernou silou,

-  spôsobené nevhodnou údržbou alebo nedostatočnou údržbou,

-  vzniknuté bežným opotrebovaním tovaru,

-  spôsobené vonkajšími vplyvmi (pádom, nárazom, vniknutím vody do jednotlivých častí tovaru...),

-  spôsobené neodbornými úpravami, opravami tovaru alebo inými zásahmi realizovanými na tovare

- spôsobené používaným s iným nekompatibilným zariadením po prípade pri používaní  iných prídavných súčastí iných ako sú od toho istého výrobcu ako je zakúpený produkt.

 

 Kupujúcim alebo akoukoľvek treťou osobou,

-  spôsobené akýmkoľvek mechanickým poškodením tovaru alebo jeho časti Kupujúcim alebo akoukoľvek treťou osobou.

 7.6    Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku pôsobenia vyššej moci, tzn. vplyvom živelnej udalosti, živelnej katastrofy, vplyvom poveternostných podmienok a pod. 

 7.7    Reklamáciu je možné realizovať výlučne v písomnej forme vyplnením reklamačného formulára.

 7.8    V prípade reklamácie je Kupujúci povinný odoslať vadný tovar na adresu Martina Benku 6, 952 01, Vráble. Tovar musí byť riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho poškodeniu. Kupujúci je povinný spolu s reklamovaným tovarom zaslať Predávajúcemu i príslušenstvo tovaru, kópiu faktúry, reklamačný formulár obsahujúci presný popis vád tovaru a uviesť kontaktné údaje Kupujúceho.

 7.9    Náklady súvisiace s prepravou reklamovaného tovaru od Kupujúceho k Predávajúcemu je povinný hradiť Kupujúci. Kupujúci nemá nárok požadovať vrátenie poštovného ani iných poplatkov vzniknutých v súvislosti s reklamáciou tovaru.

 7.10  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady zabezpečiť výmenu vadného tovaru za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.  

 

7.11  V prípade neoprávnenej a nedôvodnej reklamácie bude tovar vrátený späť Kupujúcemu spolu s príslušným stanoviskom.

 7.12  Vyreklamovaný tovar je Kupujúci povinný prevziať. Ak si kupujúci vyreklamovaný tovar neprevezme do 30 dní po vybavení reklamácie, Predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od Kupujúceho poplatok za uskladnenie vo výške 0,50 € za každý deň uskladnenia.

 7.13 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov. 

ČLÁNOK 8 – VRÁTENIE TOVARU

8.1.      V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.  Táto čas sa nevzťahuje na kupujúceho ktorý kupujeme tovar na IČO (právnická osoba, živnostník, akciová spoločnosť, ...).

8.2.      Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne v sídle Predávajúceho, alebo odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho.

8.3.      Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka. 

8.4.      Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

· predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

8.5.      Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

  

ČLÁNOK 9 – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


9.A Všeobecne:

9.1       Zákazník v súvislosti so svojou registráciou na webovom sídle ALOQUENCE s.r.o. https://aloquence.eu poskytol Predávajúcemu v ods. 2.1 týchto obchodných podmienok uvedené údaje: (i) prihlasovací email, (ii) prihlasovacie heslo, (iii) meno a priezvisko fyzickej osoby, alebo obchodné meno právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa, (iv) adresu bydliska fyzickej osoby, alebo adresu sídla právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa, a (v) telefónne číslo/mobilné telefónne číslo.

9.2       Zákazník súčasne s vyššie uvedenou registráciou udelil ALOQUENCE s.r.o. svoj výslovný súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v ods. 7.1 týchto obchodných podmienok popri plnení si povinností Predávajúceho z kúpnej zmluvy aj na to, aby ALOQUENCE s.r.o. uvedené osobné údaje, ako aj údaje o nákupoch tovaru a služieb (miesto nákupu, čas nákupu, názov tovaru, hodnota a platobné podmienky) počas trvania predmetnej registrácie spracovávala na účely marketingu Predávajúceho (najmä zasielanie newsletter-ov, ktorými je Zákazník informovaný o novinkách v poskytovaných službách) vrátane vykonávania marketingových prieskumov trhu (ďalej len „marketing“). 
9.3 Zákazník udeľuje súhlas so zasielaním obchodných ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to formou e-mailu, SMS, telefónom alebo faxom v súlade s § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Tento súhlas je udelený na dobu trvania vyššie uvedenej registrácie Zákazníka na 
https://aloquence.eu/ (čas platnosti súhlasu). Zákazník ďalej berie na vedomie, že môže dôjsť k prenosu jeho osobných údajov aj do iných členských štátov EÚ. Súhlas Zákazníka so spracúvaním jeho osobných údajov na účely marketingu je dobrovoľný, resp. môže požiadať o vysvetlenie ohľadom spracovania údajov a zmenu svojich údajov. Zákazník vyhlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. Súhlas so spracovaním osobných údajov je odvolateľný. Uvedené odvolanie súhlasu možno kedykoľvek vykonať prostredníctvom https://aloquence.eu/. Zákazník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti tohto súhlasu boli ním poskytnuté osobné údaje bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany ALOQUENCE s.r.o.z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, s výnimkou podľa § 17 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov.

9. B Informácie v súvislosti so spracúvaním údajov podľa § 15 ods. 1 a 8 zákona o ochrane osobných údajov

9.4       ALOQUENCE s.r.o. oznamuje Zákazníkovi nasledovné skutočnosti a zároveň poskytuje poučenie o jej právach ako dotknutej osoby v súvislosti so spracovávaním osobných údajov dotknutej osoby spoločnosťou ALOQUENCE s.r.o. ako prevádzkovateľom informačného systému podľa týchto obchodných podmienok. Vyjadrením súhlasu uvedeným v ods. 7.1 týchto obchodných podmienok dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s obsahom svojich práv pri spracúvaní osobných údajov a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov zadaných pri svojej registrácií na https://aloquence.eu/, na účel špecifikovaný v ods. 9.1 až 9.3 týchto obchodných podmienok.

9.5       Prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov je ALOQUENCE s.r.o.., so sídlom Martina Benku 6, IČO: 50674137 , získava osobné údaje dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), ktorý podrobne upravuje vzťah medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

9.6       ALOQUENCE s.r.o.je oprávnené spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na to, aby uvedené osobné údaje, ako aj údaje o nákupoch tovaru a služieb (miesto nákupu, čas nákupu, názov tovaru, hodnota a platobné podmienky) počas platnosti registrácie Zákazníka na https://aloquence.eu/ spracovával na účely marketingu (najmä na zasielanie newsletter-ov, ktorými je Zákazník informovaný o novinkách v poskytovaných službách), vrátane vykonávania marketingových prieskumov trhu (ďalej len „marketing“).

9.7       ALOQUENCE s.r.o.je oprávnené spracúvať nasledovné osobné údaje dotknutej osoby: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo/mobilné telefónne číslo a prihlasovacia e-mailová adresa dotknutej osoby a prihlasovacie heslo.

9.8       ALOQUENCE s.r.o. bude získavať osobné údaje Zákazníka prostredníctvom webovej stránky https://aloquence.eu/.

9.9       Dotknutá osoba poskytuje ALOQUENCE s.r.o. svoje vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne.

9.10      Osobné údaje budú poskytnuté vyššie uvedeným sprostredkovateľom, prípadne obchodným partnerom ALOQUENCE s.r.o.

9.11      Osobné údaje budú sprístupnené zamestnancom ALOQUENCE s.r.o. z oddelenia marketingu, a prípadne iným zamestnancom ALOQUENCE s.r.o., ktorým oprávnenie nakladať s osobnými údajmi vyplýva z pracovnoprávnych vzťahov voči ALOQUENCE s.r.o. v zmysle pracovnoprávnych predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona č. 311/2001 Z.z. v platnom znení, z poverenia alebo zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.

9.12      Osobné údaje nebudú zverejňované. Uvedené sa však netýka možnosti spracovania údajov v rámci zverejňovaných štatistík a prehľadov predajov.

9.13 Nepredpokladá sa prenos osobných údajov do tretích krajín. ALOQUENCE s.r.o. predpokladá sa prenos osobných údajov do iných členských štátov EÚ.

9.14 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, 

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.


9.15      Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa odseku 7.14 písm. e) a f), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. 

9.16      Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, 

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo 

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu. 

9.17 Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. 

9.18      Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. 

9.19      Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, 

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, 

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

9.20     Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

9.21     Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. 

9.22     Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 

Tím ALOQUENCE

 

Produkt bol pridaný do zoznamu prianí